පළාත් පාලන මූල්‍යකරණයේ සියවසක් ඉක්ම වූ දායකත්වය

ලාභය අරමුණු කරගත් ව්‍යාපෘති
පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෂ්පාදන
මහජන උපයෝගිතා සහ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති
කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපෘති
සංචාරක ව්‍යාපාරය සමඟ ඒකාබද්ධ ආගන්තුක සත්කාර කළමනාකරණය
දේශීය ණය සහ සංවර්ධන අරමුදල යනු කුමක්ද ?

දේශීය ණය සහ සංවර්ධන අරමුදල යනු දේශීය ණය සහ සංවර්ධන ආඥාපනත යටතේ පිහිටුවා ඇති
ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයකි.

දේශීය ණය සහ සංවර්ධන අරමුදල 1916 අංක 22 දරන දේශීය ණය සහ සංවර්ධන ආඥාපනත යටතේ
පිහිටුවන ලද අතර අදාළ ආඥාපනත 1930 අංක 06, 1931 අංක 25, 1938 අංක 43, 1942 අංක 21, 1949
අංක 29 දරන පනත, 1974 අංක 9 දරන නීතිය සහ 1993 අංක 24 දරන පනත යන ආඥාපනත් සහ පනත්
මගින් සංශෝධනය වී ඇත.

ණයක් සඳහා ඉල්ලුම් කරන්නේ කෙසේද ?

පියවර 1

LLDF දිස්ත්‍රික් නිලධාරියා සමග ඔබගේ ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න. LLDF විසින්ඔබගේ ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව තත්සේරු කරුණු ඇත.

පියවර 2

අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන සමග ඔබගේ අයදුම්පත ඉදිරිපත් කරන්න. අයදුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු, LLDF විසින් ඔබගේ අයදුම්පත්‍රය අවශ්‍ය ලෙස අගයා සහ සැකසීම සිදු කරනු ඇත.

පියවර 3

ඔබගේ අයදුම්පත අනුමත වී ඇත්නම්, රාජකාරී ලිපියක් සහ දුරකථනය හරහා LLDF විසින් ඔබව දැනුවත් කරනු ඇත.

ඔබ මෙවන් සේවාවක් සොයමින් සිටින්නෙක්ද?
ඔබට ණය අරමුදලක් ලබා ගත හැකි අවස්ථා පහත දැක්වේ.

 • සාප්පු සංකීර්ණ
 • මහල් නිවාස
 • සුපිරි වෙළඳසැල්
 • නිවාඩු නිකේතන සහ පිළිගැනීමේ ශාලා
 • වෙනත් ආදායම් උත්පාදන වාණිජ ව්‍යාපෘති
 • සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාපෘති
 • ජීව වායුව
 • වීථි ලාම්පු
 • ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩ සහිත වෙළඳ දැන්වීම් පුවරු
 • මහජන පොල
 • පොදු වැසිකිළි සහ සනීපාරක්ෂාව
 • ආදාහනාගාර / අවමංගල්‍ය සේවා ගොඩනැගිලි
 • වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම්
 • පුස්තකාල ගොඩනැගිලි
 • ධීවර කටයුතු
 • පොල් සහ පොල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන
 • කාබනික පොහොර ව්‍යාපෘති
 • හරිතාගාර ව්‍යාපෘති
 • බොජුන්හල් (“හෙල බොජුන්”)
 • සුවපහසුව සලසන මධ්‍යස්ථාන
 • සංචාරක තොරතුරු මධ්‍යස්ථාන
 • විනෝදාස්වාද සපයන උද්‍යාන
 • සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන
infrastructure_development
hela_bojun