අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය

සභාපතිතුමන්

ගරු කේ ඩී එන් අශෝක රංජිත් මයා

භාණ්ඩාගාර නියෝජිතතුමන්

ගරු ඩබ් ජී කේ එල් චන්ද්‍රසේකර මයා

වයඹ පළාත් නියෝජිතතුමා

ගරු කේ එම් එස් එච් කේ ජයලත් මයා

මධ්‍යම පළාත් නියෝජිතතුමා

ගරු කේ පී ගාමිණී රාජරත්න මයා

උතුරු මැද පළාත් නියෝජිතතුමා

ගරු එල් ජේ එම් ජී චන්ද්‍රසිරි බංඩාර මයා

සබරගමු පළාත් නියෝජිතතුමා

ගරු මහින්ද එස් වීරසූරිය මයා

ඌව පළාත් නියෝජිතතුමා

ගරු පී බී විජයරත්න මයා

බස්නාහිර පළාත් නියෝජිතතුමා

ගරු ඩබ් වී ප්‍රදීප් යසරත්න මයා

දකුණු පළාත් නියෝජිතතුමා

ගරු රනිල් වික්‍රමසේකර මයා

නැගෙනහිර පළාත් නියෝජිතතුමා

ගරු ආර් එම් පී එස් රත්නායක මයා

උතුරු පළාත් නියෝජිතතුමා

ගරු එස් කුගතාස් මයා

අධ්‍යක්ෂකතුමන්

ගරු කේ පී එල් ඒ කාරියවසම් මයා

අධ්‍යක්ෂකතුමන්

ගරු තෙන්නකෝන් රුසිරුපාල මයා

අධ්‍යක්ෂකතුමන්

ගරු ඒ බී හේරත් මයා