ගරු ඇමතිතුමන්

ගරු දිනේශ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා

MINISTER

Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government