ජේෂ්ඨ කළමණාකාරවරුන්

ගරු කේ ඩී එන් රංජිත් අශෝක මයා

CHAIRMAN

Secretary
Ministry of Public Administration, Home Affairs and Provincial Councils and Local Government.

ගරු කේ ඩී චිත්‍රපාල මයා

Director/

chief executive officer

ගරු ඒ එම් ඩී ඩී කේ අබේසිංහ මිය

Deputy Director

(Operation)

ගරු කේ ඒ ඩී ඩී කහදවල මිය

Deputy Director (Finance)

ගරු කේ බී විජේරත්න මයා

Assistant Accountant