විධායක කළමණාකාරවරුන්

පරිපාලන නිළධාරී

කේ. ජී. ටී. ඩී නන්දසේන මිය

පරිපාලන නිළධාරී

දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ නිළධාරීන්

කේ. එම්. ආනන්ද සමරවීර මයා

සම්බන්ධීකරණ නිළධාරී
පුත්තලම
0769012545
ananda.lldf@gmail.com
BA (Hons) UOK

ඒ. ජී. නිශ්ශංක විමලසේම මයා

සම්බන්ධීකරණ නිළධාරී
කුරුණෑගල
0712262227
nissanka.lldf@gmail.com
BA (Hons) USJ

බී. පී එස්. බාලසිංහ මයා

සම්බන්ධීකරණ නිළධාරී
ගම්පහ
0714477192
balasingehes@gmail.com
BA (Hons) Econ UOK

නදීර කහටපිටිය මයා

සම්බන්ධීකරණ නිළධාරී
කළුතර
0711026022
nadeerakahatapitiya@gmail.com
Bsc(Hons) Marketing -USJ
ICSL(CAB II Completed

නිම්රේඛා කන්නන්ගර මිය

සම්බන්ධීකරණ නිළධාරී
කොළඹ
0775426363
nimrekha.lldf @gmail.com
Charted Marketer (MCIM)
Bsc.(Hons) International Marketing (Plymouth University UK)

ඩී. ජේ. පී. දොඩංගොඩ මයා

සම්බන්ධීකරණ නිළධාරී
නුවර
0766608322
djpdodam@gmail.com
BA (Hons) Econ UOP

ඊ. ඒ. එල්. කේ එදිරිසිංහ මිය

සම්බන්ධීකරණ නිළධාරී
නුවරඑළිය
0779540525
edirisinghelldf@gmail.com
BA (Econ) UOP

එල්. ඒ. ලලනි හෙට්ටිආරච්චි මිය

සම්බන්ධීකරණ නිළධාරී
මාතලේ
0713916722

ජී. ජී. එම්. දීපාල් ආරියරත්න මයා

සම්බන්ධීකරණ නිළධාරී
අනුරාධපුර
0712880802
Bcom (Special) UOR

කේ. පී. විජේනදන් මයා

සම්බන්ධීකරණ නිළධාරී
ඌව
0771898546

ඒ. කේ. ඩබ්. එස්. වීරසිංහ මිය

සම්බන්ධීකරණ නිළධාරී
රත්නපුර
0717160273
sugandika.lldf@gmail.com
BSC (Hons) HRM UOP

එම්. කේ රුවන් ප්‍රදීප් මයා

සම්බන්ධීකරණ නිළධාරී
කෑගල්ල
0757301341
ruwan.lldf@gmail.com
ICSL CAB II

බී. එච්. එන්. කුමුදුනී මිය

සම්බන්ධීකරණ නිළධාරී
මාතර
0718605120
kumudunibhn@gmail.com
BBA (Hons) UOR

ඩබ්. එම්. ටී. ලක්මාලි මිය

සම්බන්ධීකරණ නිළධාරී
ගාල්ල
0767338224
lakmali144@yahoo.com
BSC (Hons) Business Mgt RU of SL
CAB II -CA Sri Lanka

ඒ. එන්. ඒ. කැලැරන්ස් මයා

සම්බන්ධීකරණ නිළධාරී
යාපනය
0777600493

එම්. එච්. එම්. රුල්ෆාන් මයා

සම්බන්ධීකරණ නිළධාරී
මඩකලපුව
0779083250
rulfan.lldf@gmail.com