Add Your Heading Text Here

Cඔන්ට්‍රර්ය් ටො පොපුලර් බෙලීෆ්, ළොරෙම් ඓප්සුම් ඉස් නොට් සිම්ප්ල්ය් රන්ඩොම් ටෙxට්. ඓට් හස් රූට්ස් ඉන් අ පීcඑ ඔෆ් cලස්සිcඅල් ළටින් ලිටෙරටුරෙ ෆ්‍රොම් 45 ඹ්C, මකින්ග් ඉට් ඔවෙර් 2000 යේර්ස් ඔල්ඩ්. ර්‍ඉචර්ඩ් McCලින්ටොcක්, අ ළටින් ප්‍රොෆෙස්සොර් අට් Hඅම්ප්ඩෙන්-Sය්ඩ්නෙය් Cඔල්ලෙගෙ ඉන් Vඉර්ගිනිඅ, ලූකෙඩ් උප් ඔනෙ ඔෆ් තෙ මොරෙ ඔබ්ස්cඋරෙ ළටින් වොර්ඩ්ස්, cඔන්සෙcටෙටුර්, ෆ්‍රොම් අ ළොරෙම් ඓප්සුම් පස්සගෙ, අන්ඩ් ගොඉන්ග් ත්‍රොඋඝ් තෙ cඉටෙස් ඔෆ් තෙ වොර්ඩ් ඉන් cලස්සිcඅල් ලිටෙරටුරෙ, ඩිස්cඔවෙරෙඩ් තෙ උන්ඩොඋබ්ටබ්ලෙ සොඋර්cඑ. ළොරෙම් ඓප්සුම් cඔමෙස් ෆ්‍රොම් සෙcටිඔන්ස් 1.10.32 අන්ඩ් 1.10.33 ඔෆ් “ඩෙ Fඉනිබුස් ඹොනොරුම් එට් Mඅලොරුම්” (ථෙ Exට්‍රෙමෙස් ඔෆ් ඝූඩ් අන්ඩ් Eවිල්) බ්ය් Cඉcඑරො, ව්‍රිට්ටෙන් ඉන් 45 ඹ්C. ථිස් බූක් ඉස් අ ට්‍රේටිසෙ ඔන් තෙ තෙඔර්ය් ඔෆ් එතිcස්, වෙර්ය් පොපුලර් ඩුරින්ග් තෙ ර්‍එනඉස්සන්cඑ. ථෙ ෆිර්ස්ට් ලිනෙ ඔෆ් ළොරෙම් ඓප්සුම්, “ළොරෙම් ඉප්සුම් ඩොලොර් සිට් අමෙට්..”, cඔමෙස් ෆ්‍රොම් අ ලිනෙ ඉන් සෙcටිඔන් 1.10.32.

Cඔන්ට්‍රර්ය් ටො පොපුලර් බෙලීෆ්, ළොරෙම් ඓප්සුම් ඉස් නොට් සිම්ප්ල්ය් රන්ඩොම් ටෙxට්. ඓට් හස් රූට්ස් ඉන් අ පීcඑ ඔෆ් cලස්සිcඅල් ළටින් ලිටෙරටුරෙ ෆ්‍රොම් 45 ඹ්C, මකින්ග් ඉට් ඔවෙර් 2000 යේර්ස් ඔල්ඩ්. ර්‍ඉචර්ඩ් McCලින්ටොcක්, අ ළටින් ප්‍රොෆෙස්සොර් අට් Hඅම්ප්ඩෙන්-Sය්ඩ්නෙය් Cඔල්ලෙගෙ ඉන් Vඉර්ගිනිඅ, ලූකෙඩ් උප් ඔනෙ ඔෆ් තෙ මොරෙ ඔබ්ස්cඋරෙ ළටින් වොර්ඩ්ස්, cඔන්සෙcටෙටුර්, ෆ්‍රොම් අ ළොරෙම් ඓප්සුම් පස්සගෙ, අන්ඩ් ගොඉන්ග් ත්‍රොඋඝ් තෙ cඉටෙස් ඔෆ් තෙ වොර්ඩ් ඉන් cලස්සිcඅල් ලිටෙරටුරෙ, ඩිස්cඔවෙරෙඩ් තෙ උන්ඩොඋබ්ටබ්ලෙ සොඋර්cඑ. ළොරෙම් ඓප්සුම් cඔමෙස් ෆ්‍රොම් සෙcටිඔන්ස් 1.10.32 අන්ඩ් 1.10.33 ඔෆ් “ඩෙ Fඉනිබුස් ඹොනොරුම් එට් Mඅලොරුම්” (ථෙ Exට්‍රෙමෙස් ඔෆ් ඝූඩ් අන්ඩ් Eවිල්) බ්ය් Cඉcඑරො, ව්‍රිට්ටෙන් ඉන් 45 ඹ්C. ථිස් බූක් ඉස් අ ට්‍රේටිසෙ ඔන් තෙ තෙඔර්ය් ඔෆ් එතිcස්, වෙර්ය් පොපුලර් ඩුරින්ග් තෙ ර්‍එනඉස්සන්cඑ. ථෙ ෆිර්ස්ට් ලිනෙ ඔෆ් ළොරෙම් ඓප්සුම්, “ළොරෙම් ඉප්සුම් ඩොලොර් සිට් අමෙට්..”, cඔමෙස් ෆ්‍රොම් අ ලිනෙ ඉන් සෙcටිඔන් 1.10.32.