අපගේ සේවාදායක පදනම

ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් පාලන හා පළාත් පාලන ඉතිහාසය පුළුල් ය. 1987 දී 13 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ඉදිරිපත් කිරීමත් සමඟ පළාත් සභාවලට පළාත් පාලන බලය පැවරිණි. අනතුරුව, පළාත් සභා විසින් පළාත් පාලන ආයතන කෙරෙහි වූ ෆෙඩරල් රජයේ අධිකරණ බලයන් සහ අධීක්‍ෂණයන් තමන් වෙත භාර ගන්නා ලදී. එසේ වුවද, පළාත් පාලන ආයතන පිහිටුවීම, සංවිධානය සහ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධයෙන් මධ්‍යම ආන්ඩුව සිය අධිකාරය රඳවා ගත්තේය. මහ නගර සභා, නගර සභා සහ ප්‍රාදේශීය සභා පාලනය කරන ප්‍රාථමික ප්‍රඥප්ති තුන පළාත් පාලන ක්‍රමයේ කොටසකි.
අනුක්‍රමික අංකය පළාත වර්ගය දිස්ත්‍රික්ක සම්බන්ධීකරුවන් පළාත් පාලන ආයතනය ඇමතීම් විද්‍යුත් ලිපිනය
1 Western Province MC Mrs. Nimrekha Kannangara Colombo
2 Kaduwela
3 Dehiwala Mt Livinia
4 Sri Jayawardanapura Kotte
5 Moratuwa
6 UC Seethawakapura
7 Boralessgamauwa
8 Kesbewa
9 Kolonna
10 Maharagama
11 PS Homagama
12 Kotikawatta
13 Seethawaka
අනුක්‍රමික අංකය පළාත වර්ගය දිස්ත්‍රික්ක සම්බන්ධීකරුවන් පළාත් පාලන ආයතනය ඇමතීම් විද්‍යුත් ලිපිනය
1 Western Province MC Mr.Balasinghe Gampaha
2 Negombo
3 UC Ja-ela
4 Katunayaka Seeduwa
5 Minuwangoda
6 Peliyagoda
7 Wattala Mabole
8 PS Attanagalla
9 Biyagama
10 Divulapitiya
11 Dompe
12 Gampaha
13 Ja-ela
14 Katana
15 Kelaniya
16 Mahara
17 Minuwangoda
18 Mirigama
අනුක්‍රමික අංකය පළාත වර්ගය දිස්ත්‍රික්ක සම්බන්ධීකරුවන් පළාත් පාලන ආයතනය ඇමතීම් විද්‍යුත් ලිපිනය
1 Western Province UC Mr.N.Kahatapitiya Beruwala
2 Horana
3 Kaluthara
4 Panadura
5 PS Agalawatta
6 Bandaragama
7 Beruwala
8 Bulathsinghela
9 Dodamgoda
10 Horana
11 Kaluthara
12 Madurawala
13 Mathugama
14 Palindanuwara
15 Panadura
16 Walallawita
17 Milleniya
අනුක්‍රමික අංකය පළාත වර්ගය දිස්ත්‍රික්ක සම්බන්ධීකරුවන් පළාත් පාලන ආයතනය ඇමතීම් විද්‍යුත් ලිපිනය
1 Sabaragamuwa Province UC Mr. MKR Pradeep Kegalle
2 PS Deiowita
3 Deraniyagala
4 Yatiyanthota
5 Ruwanwella
6 Galigamuwa
7 Bulathkohupitiya
8 Warakapola
9 Kegalle
10 Rambukkana
11 Mawanella
12 Aranayaka
අනුක්‍රමික අංකය පළාත වර්ගය දිස්ත්‍රික්ක සම්බන්ධීකරුවන් පළාත් පාලන ආයතනය ඇමතීම් විද්‍යුත් ලිපිනය
1 Sabaragamuwa Province MC Mr. AKWS Weerasinghe Ratnapura
2 UC Balangoda
3 Embilipitiya
4 PS Ayagama
5 Balangoda
6 Ehaliyagoda
7 Embilipitiya
8 Godakawela
9 Imbulpe
10 Kalawana
11 Kahawatta
12 Kolonna
13 Kuruvita
14 Nivithigala
15 Pelmadulla
16 Ratnapura
17 Weligepola
අනුක්‍රමික අංකය පළාත වර්ගය දිස්ත්‍රික්ක සම්බන්ධීකරුවන් පළාත් පාලන ආයතනය ඇමතීම් විද්‍යුත් ලිපිනය
1 North Western Province MC Mr. AGN Wimalasena Kurunegala
2 UC Kuliyapitiya
3 PS Alawwa
5 Galgamuwa
5 Giribawa
6 Ibbagamuwa
7 Kobeigane
8 Kuliyapitiya
9 Kurunegala
10 Maho
11 Mawathagama
12 Narammala
13 Nikaweratiya
14 Polgahawela
15 Polpithigama
16 Ridigama
17 Udubaddawa
18 Mr. Ananda Samaraweera Bingiriya
19 Panduwasnuwara
20 Pannala
21 Wariyapola
අනුක්‍රමික අංකය පළාත වර්ගය දිස්ත්‍රික්ක සම්බන්ධීකරුවන් පළාත් පාලන ආයතනය ඇමතීම් විද්‍යුත් ලිපිනය
1 North Western Province UC Mr. Ananda Samaraweera Chilaw
2 Puttalam
3 PS Anamaduwa
4 Arachchikattuwa
5 Chilaw
6 Kalpitiya
7 Karuwalagasweva
8 Nattandiya
9 Nawagattegama
10 Puttalam
11 Wanathawilluwa
12 Wennappuwa
අනුක්‍රමික අංකය පළාත වර්ගය දිස්ත්‍රික්ක සම්බන්ධීකරුවන් පළාත් පාලන ආයතනය ඇමතීම් විද්‍යුත් ලිපිනය
1 Central Province MC Mr. DJP Dodamgoda Kandy
2 UC Gampola
3 Kadugannawa
4 Nawalapitiya
5 Waththegama
6 PS Akurana
7 Ganga Ihala Korale
8 Harispattuwa
9 Pathadumbara
10 Kundasale
11 Meda Dumbara
12 Minipe
13 Udadumbara
14 Udapalatha
15 Udunuwara
16 Gangawatta Korale
17 Thumpane
18 Panwila
19 Pasbage Korale
20 Pathahewahata
21 Pujapitiya
22 Yatinuwara
අනුක්‍රමික අංකය පළාත වර්ගය දිස්ත්‍රික්ක සම්බන්ධීකරුවන් පළාත් පාලන ආයතනය ඇමතීම් විද්‍යුත් ලිපිනය
1 Central Province MC Mrs. LM Hettiarachchi Dambulla
2 Mathale
3 PS Dambulla
4 Galewela
5 Laggala-Pallegama
6 Mathale
7 Naula
8 Pallepola
9 Raththota
10 Ukuwela
11 Wilgamuwa
12 Yatawatta
අනුක්‍රමික අංකය පළාත වර්ගය දිස්ත්‍රික්ක සම්බන්ධීකරුවන් පළාත් පාලන ආයතනය ඇමතීම් විද්‍යුත් ලිපිනය
1 Central Province MC Mrs.EALK Edirisinghe Nuwara Eliya
2 UC Hatton
3 Thalawakele
4 PS Ambagamuwa
5 Galewela
6 Hanguranketha
7 Kothmale
8 Nuwara Eliya
9 Walapone
අනුක්‍රමික අංකය පළාත වර්ගය දිස්ත්‍රික්ක සම්බන්ධීකරුවන් පළාත් පාලන ආයතනය ඇමතීම් විද්‍යුත් ලිපිනය
1 Uva Province MC Mrs. KP Wijayanadan Badulla
2 Bandarawela
3</td> UC Haputhale
4 PS Badulla
5 Bandarawela
6 Ella
7 Haldumulla
8 Hali-Ela
9 Haputhale
10 Kandeketiya
11 Lunugala
12 Mahiyanganaya
13 Meegahakiula
14 Passara
15 Rideemaliyadda
16 Soranathota
17 Uva Paranagama
18 Weligamada
අනුක්‍රමික අංකය පළාත වර්ගය දිස්ත්‍රික්ක සම්බන්ධීකරුවන් පළාත් පාලන ආයතනය ඇමතීම් විද්‍යුත් ලිපිනය
1 Uva Province PS Mrs. KP Wijayanadan Badalkumbura
2 Bibile
3 Buttala
4 Kataragama
5 Madulla
6 Medagama
7 Monaragala
8 Siyambalanduwa
9 Thanamalwila
10 Wellawaya
අනුක්‍රමික අංකය පළාත වර්ගය දිස්ත්‍රික්ක සම්බන්ධීකරුවන් පළාත් පාලන ආයතනය ඇමතීම් විද්‍යුත් ලිපිනය
1 Southern Province UC Mrs. KP Wijayanadan Hambanthota
2 Tangalle
3 PC Ambalanthota
4 Angunakolapelessa
5 Beliatta
6 Hambanthota
7 Katuwana
8 Lunugamwehera
9 Middeniya
10 Sooriyawewa
10 Tangalle
10 Tissamaharama
11 Weeraketiya
අනුක්‍රමික අංකය පළාත වර්ගය දිස්ත්‍රික්ක සම්බන්ධීකරුවන් පළාත් පාලන ආයතනය ඇමතීම් විද්‍යුත් ලිපිනය
1 Southern Province MC Mrs. Lakmali Galle
2 UC Ambalangoda
3 Hikkaduwa
4 PC Akmeemana
5 Ambalangoda
6 Balapitiya
7 Baddegama
8 Benthota
9 Bope-Poddala
10 Elpitiya
11 Habaraduwa
12 Imaduwa
13 Karandeniya
14 Nagoda
15 Neluwa
16 Niyagama
17 Rajgama
18 Thawalama
19 Welvetiya – Divithurugama
20 Yakkalamulla
අනුක්‍රමික අංකය පළාත වර්ගය දිස්ත්‍රික්ක සම්බන්ධීකරුවන් පළාත් පාලන ආයතනය ඇමතීම් විද්‍යුත් ලිපිනය
1 Southern Province MC Mrs. BHN Kumuduni Matara
2 UC Weligama
4 PC Akuressa
5 Athuraliya
6 Devinuwara
7 Dickwella
8 Hakmana
9 Kamburupitiya
10 Kirinda-Puhulwella
11 Kotapola
12 Malimbada
13 Matara
14 Mulatiyana
15 Pasgoda
16 Pitabeddara
17 Thihagoda
18 Weligama
අනුක්‍රමික අංකය පළාත වර්ගය දිස්ත්‍රික්ක සම්බන්ධීකරුවන් පළාත් පාලන ආයතනය ඇමතීම් විද්‍යුත් ලිපිනය
1 North Central Province MC Mr.GGMD Ariyarathna Anuradhpura
2 PS Galenbidunuwewa
3 Galnewa
4 Horowpathana
5 Ipalogama
6 Kahatagasdigiliya
7 Kebithigollewa
8 Kekirawa
9 Madawachchiya
10 Mihinthale
11 Nochchiyagama
12 Nuwaragam Palatha(East)
13 Nuwaragam Palatha(Central)
14 Padawiya
15 Palagala
16 Rajanganaya
17 Rambewa
18 Thalawa
19 Thirappone
අනුක්‍රමික අංකය පළාත වර්ගය දිස්ත්‍රික්ක සම්බන්ධීකරුවන් පළාත් පාලන ආයතනය ඇමතීම් විද්‍යුත් ලිපිනය
1 North Central Province MC Mr.GGMD Ariyarathna Polonnaruwa
2 PS Dimbulagala
3 Elhera
4 Hingurakgoda
5 Lankapura
6 Medirigiriya
7 Polonnaruwa
8 Welikanda
අනුක්‍රමික අංකය පළාත වර්ගය දිස්ත්‍රික්ක සම්බන්ධීකරුවන් පළාත් පාලන ආයතනය ඇමතීම් විද්‍යුත් ලිපිනය
1 North Province MC Mr. Clerance Jaffna
2 UC Chavakachcheri
3 Point Pedro
4 Velvettithurai
5 PS Chavakachcheri
6 Delf
7 Karainagar
8 Kayts
9 Nallur
10 Point Pedro
11 Vadamarachchi (S/W)
12 Valikaman (East)
13 Valikaman (North)
14 Valikaman (S/W)
15 Valikaman (South)
16 Valikaman (West)
17 Valanei
අනුක්‍රමික අංකය පළාත වර්ගය දිස්ත්‍රික්ක සම්බන්ධීකරුවන් පළාත් පාලන ආයතනය ඇමතීම් විද්‍යුත් ලිපිනය
1 North Province UC Mr. Clerance Mannar
2 PS Mannar
3 Manthai West
4 Musali
5 Nanddhan
අනුක්‍රමික අංකය පළාත වර්ගය දිස්ත්‍රික්ක සම්බන්ධීකරුවන් පළාත් පාලන ආයතනය ඇමතීම් විද්‍යුත් ලිපිනය
1 North Province UC Mr. Clerance Vavuniya
2 PS Vavuniya North
3 Vavuniya South Sinhala
4 Vavuniya South Tamil
5 Vengalachcheddykulam
6 Karachchi
අනුක්‍රමික අංකය පළාත වර්ගය දිස්ත්‍රික්ක සම්බන්ධීකරුවන් පළාත් පාලන ආයතනය ඇමතීම් විද්‍යුත් ලිපිනය
1 North Province PS Mr. Clerance Karachchi
2 Pachchilaipalli
3 Poonagari
අනුක්‍රමික අංකය පළාත වර්ගය දිස්ත්‍රික්ක සම්බන්ධීකරුවන් පළාත් පාලන ආයතනය ඇමතීම් විද්‍යුත් ලිපිනය
1 North Province PS Mr. Clerance Karaithuraipattu
2 Manthai East
3 Maritimepattu
3 Puthukudiruppu
3 Thunnukai
අනුක්‍රමික අංකය පළාත වර්ගය දිස්ත්‍රික්ක සම්බන්ධීකරුවන් පළාත් පාලන ආයතනය ඇමතීම් විද්‍යුත් ලිපිනය
1 Eastern Province MC Mr.MHM Rulfan Batticaloa
2 UC Kattankudy
3 PS Eravur
4 Eravurpattu
5 Koralaipattu
6 Koralaipattu North
7 Koralaipattu West
8 Manmunai
9 Manmunai South West
10 Manmunai South & Eruvil pattu
11 Manmunai West
12 Porativupattu
අනුක්‍රමික අංකය පළාත වර්ගය දිස්ත්‍රික්ක සම්බන්ධීකරුවන් පළාත් පාලන ආයතනය ඇමතීම් විද්‍යුත් ලිපිනය
1 Eastern Province UC Mr.MHM Rulfan Kinniya
2 Trincomalee
3 PS Gomarankadawala
4 Kanthalai
5 Kinniya
6 Kuchchaeli
7 Morawewa
8 Muttaur
9 Padavi siripura
10 Serwila
11 Thampalakaman
12 Trincomalee Town & Gravets
13 Verugal
අනුක්‍රමික අංකය පළාත වර්ගය දිස්ත්‍රික්ක සම්බන්ධීකරුවන් පළාත් පාලන ආයතනය ඇමතීම් විද්‍යුත් ලිපිනය
1 Eastern Province MC Mr. Lareef Akkaraipattu
2 Kalmunai
3 UC Ampara
4 PS Adalachchenai
5 Akkaraipattu
6 Alayadivembu
7 Damana
8 Dehiattakandiya
9 Irakkaman
10 Karaithivu
11 Lahugala
12 Karankodity
13 Mahaoya
14 Namloya
15 Navithanveli
16 Nintavur
17 Padiyatalawa
18 Pothuvil
19 Sammanthurai
20 Thirukkovil
21 Uhana