අප පිළිබඳව

තිරසාර විසින් වර්ධනයක් සහ සංවර්ධනයක් සඳහා වන ගමනේදී, දේශීය ණය සහ සංවර්ධන අරමුදල සහ පළාත් පාලන ආයතන ශ්‍රී ලංකාව තුළ ප්‍රධාන භූමිකාවක් ඉටු කරයි. එමෙන්ම පළාත් පාලන ආයතනවල ප්‍රගතිය කරා යන සංවර්ධන ගමනේ ප්‍රධානියා වන්නේ දේශීය ණය සහ සංවර්ධන අරමුදලයි. රටේ ප්‍රමුඛතම පළාත් පාලන මූල්‍ය ආයතනය ලෙස, LLDF ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ අඛණ්ඩ යහපැවැත්ම සඳහා මූල්‍ය සම්පත් සැපයීම තුළින් තිරසාර ආර්ථික වර්ධනයට බලපෑම් කිරීමේ සහ එම ආර්ථික වර්ධනය වේගවත් කිරීමේ උපායමාර්ගික කාර්යය භාරගෙන ඇත.

LL&DF, එහි නව ප්‍රඥප්තිය යටතේ, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයක් ලෙස වර්ග කර ඇති අතර සංවර්ධන බැංකුවක මෙන් ණය දීමේ කාර්යයන් ඉටු කළ හැක.

එහි මූලික පරමාර්ථය වන්නේ පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රජා සංවර්ධන අවශ්‍යතා අවධාරණය කරමින් පළාත් පාලන ප්‍රජාවන්ගේ මධ්‍ය හා දිගුකාලීන අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් පළාත් පාලන ආයතනවල යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සහ මහජන උපයෝගිතා සේවා සැපයීමයි. පළාත් පාලන විෂය භාර අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රතිපාදනවලට අනුව අරමුදල පරිපාලනය කිරීම සඳහා මන්ත්‍රීවරුන් 13 දෙනෙකු පත් කරන අතර ඉන් 8 දෙනෙකු අදාළ පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් නිර්දේශ කරනු ලැබේ. පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා සභාපතිවරයායි. 2016 වසරේදී පරිපාලනය අතින් අරමුදල වඩාත් බලවත් කිරීම සඳහා මණ්ඩලයේ සංයුතිය ප්‍රභල ලෙස වෙනස් කර ඇත. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස වත්මන් මණ්ඩලය පළාත් පාලන කොමසාරිස්වරුන්ගේ සහ ඒ ඒ පළාත්වල ප්‍රධාන ලේකම්වරුන්ගේ එකතුවකි. ශක්තිමත්ම ශ්‍රම බලකායක් පවත්වා ගැනීමත් රටේ පළාත් පාලන ආයතන සම්බන්ධයෙන් වන ප්‍රමුඛතම මූල්‍ය ආයතනය ලෙස දශක දහයකට වැඩි කාලයක් කැපවී පෙනී සිටීමත් එහි තිරසාරභාවය සඳහා තීරණාත්මක සාධකයක් වූ බව LLDF විශ්වාස කරයි.

ඉතිහාසය

ජාතික රජය විසින් පළාත් පාලන ආයත සඳහා යටිතල පහසුකම් සහ මහජන උපයෝගිතා සංවර්ධන
මූල්‍යකරණය සකස් කරන ලද පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය සමය තෙක් LL&DF හි ඉතිහාසය දිව යයි. LLDF
හි ප්‍රධාන කාර්යය වන්නේ පළාත් පාලන ආයතන වන නාගරික සභා, නගර සභා සහ ප්‍රාදේශීය සභා
340ක ප්‍රාග්ධන ආයෝජන අවශ්‍යතා සපුරාලීම වන අතර එය සහනදායී පොලී අනුපාතයකට මුල්‍ය
පහසුකම් සපයයි.

1916 අංක 22 දරන දේශීය ණය සහ සංවර්ධන ආඥාපනත යටතේ දේශීය ණය සහ සංවර්ධන අරමුදල (LLDF) නිර්මාණය කරන ලදී.

මුල් අදියරේදී මෙම අරමුදල මගින් ඕනෑම පළාත් පාලන ආයතනයකට, රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට සහ සමුපකාර සමිති වෙත ඕනෑම මහජන උපයෝගිතා කටයුත්තක් සඳහා ණය පහසුකම් සපයන ලදී.

1930 අංක 06, 1931 අංක 25, 1938 අංක 43, 1942 අංක 21, 1949 අංක 29 පනත, 1974 අංක 09 නීතිය සහ 1993 අංක 24 දරන පනත මගින් මෙම ඥාපනතට සංශෝධන සිදු කර ඇත. 1974 අංක 09 නීතිය යටතේ ණය ලබා දීමේ අරමුණු පළාත් පාලන ආයතනවලට පමණක් සීමා කර ඇත.

LLDF වෙනම ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වන අතර 1994 වසර දක්වා පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ හෝ අමාත්‍යාංශයේ වෙනම ඒකකයක් ලෙස ක්‍රියා කර ඇත. 1995 සිට මෙම ආයතනය පමණක් ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වීම ආරම්භ කර ඇත.

ADB විසින් අරමුදල් සපයන ලද නාගරික සංවර්ධන අඩු ආදායම් නිවාස ව්‍යාපෘතියෙන්(UDLIHP) රුපියල් මිලියන 2270ක් සහ පළාත් පාලන යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියෙන් (LGIIP)රුපියල් මිලියන 4500ක් අයකර ගැනීමට LLDF විසින් භාරගෙන ඇත.

දැක්ම

ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ යටිතල පහසුකම් මූල්‍යකරණය සඳහා ප්‍රමුඛතම මූල්‍ය ආයතනයක් වීම

අරමුණ

පළාත් පාලන ආයතනයකට භාර ගැනීමට නීතියෙන් අවසර දී ඇති ඕනෑම මහජන උපයෝගිතා කාර්යයක් සඳහා රටේ ඕනෑම පළාත් පාලන ආයතනයකට සහනදායී පොලී අනුපාතයකට ණය අවශ්‍යතා සැපයීම (ණය ලබාදීම පළාත් පාලන ආයතනවලට පමණක් සීමා වේ).

මෙහෙවර

මූලික යටිතල පහසුකම් සේවා සඳහා දිගුකාලීන මූල්‍ය පහසුකම් සපයන ස්වාධීන සහ තිරසාර මූල්‍ය ආයතනයක් බවට පත්වීම සහ රටේ සමාජ හා ආර්ථික සංවර්ධනයට දායක වීම.

අරමුදල්

2009 වසර දක්වා සහනදායී පොලී අනුපාතයක් යටතේ දිගුකාලීන ණයක් ලෙස භාණ්ඩාගාරය විසින් අරමුදල් සපයන ලදී. ADB ණය (අංක. 1632 SRI (SF) සහ ADB ණය (අංක. 2201 SRI (SF)) යටතේ අයකර ගන්නා ලද ණය ආරම්භ වීමත් සමඟ ණය ලබා දීමේ අරමුණ සඳහා අරමුදල්වල ආවර්ත පහසුකම් ඇත.

අප පාර්ශ්වකරුවන්