அமைச்சர்

கௌரவ. தினேஷ் குணவர்தன

அமைச்சர்

பொது நிர்வாகம், உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு