எங்களை பற்றி

இலங்கையில், நிலையான வளர்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்திக்கான தேடலில் உள்ளூர் கடன்கள் மற்றும் அபிவிருத்தி நிதி மற்றும் உள்ளுராட்சி அதிகார சபை முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. உள்ளூராட்சி  நிறுவனங்களின் முன்னேற்றத்தை நோக்கிய வளர்ச்சிப் பயணத்தின் தலைமையில் உள்ளூர் கடன்கள் மற்றும் மேம்பாட்டு நிதி உள்ளது. நாட்டின் முதன்மையான உள்ளுராட்சி நிதி நிறுவனமாக, LLDF ஆனது, இலங்கை மக்களின் தொடர்ச்சியான நல்வாழ்வுக்காக, நிதி உதவிகளை வழங்குவதன் மூலம், நிலையான பொருளாதார வளர்ச்சியில் செல்வாக்கு செலுத்துவதற்கும், விரைவுபடுத்துவதற்கும் மூலோபாயப் பணியை மேற்கொண்டுள்ளது.

LL&DF, அதன் புதிய சாசனத்தின் கீழ், ஒரு சட்டப்பூர்வ அமைப்பாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன்  அபிவிருத்தி  வங்கி போன்ற கடன் செயல்பாடுகளைச் செய்ய முடியும்.

உள்ளூர் அதிகார சபைகள்  சமூக மேம்பாட்டுத் தேவைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து உள்ளூர் அதிகார சபை சமூகங்களின் நடுத்தர மற்றும் நீண்ட காலத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக உள்ளூராட்சி அமைப்புகளின் உட்கட்டமைப்பு மேம்பாடு மற்றும் பொது பயன்பாட்டு சேவைகளை வழங்குவதே இதன் முதன்மை நோக்கமாகும்.

உள்ளூராட்சிப் விடயத்திற்குப் பொறுப்பான அமைச்சரின் ஏற்பாடுகளின் படி, நிதியை நிர்வகிப்பதற்கு 13 உறுப்பினர்கள் நியமிக்கபடுவதுடன், அவர்களில் 8 பேர் அந்தந்த மாகாண ஆளுநரால் பரிந்துரைக்கப்படுகிறார்கள். உள்ளூராட்சி அமைச்சின் செயலாளர் தலைவராக உள்ளார். 2016 ஆம் ஆண்டில் நிர்வாகத்தின் அடிப்படையில் நிதியை மிகவும் சக்திவாய்ந்ததாக மாற்றுவதற்காக சபையின் அமைப்பு வியக்கத்தக்க முறையில் மாற்றப்பட்டது. இதன் விளைவாக, தற்போதைய சபையின்  உள்ளூராட்சி ஆணையாளர்கள் மற்றும் அந்தந்த மாகாணங்களின் பிரதம செயலாளர்கள் அடங்குகின்றனர் . மேலும் LLDF வலுவான பணியாளர்களை பராமரிப்பது நாட்டின் முதன்மையான உள்ளூராட்சி அதிகார சபை நிதியளிப்பு நிறுவனமாக பத்து தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக அர்ப்பணிப்புடன் செயற்படுவதன் மூலம் அதன் நிலைத்தன்மை ஒரு முக்கியமான தீர்மானம்மிக்க காரணி என்று நம்புகிறது.

வரலாறு

தேசிய அரசாங்கம் உள்ளூர் அரசாங்கங்களுக்கு உட்கட்டமைப்பு மற்றும் பொது பயன்பாட்டு மேம்பாட்டு நிதியை ஏற்பாடு செய்தது. LL&DF இன் வரலாறு பொதுநலவாய காலகட்டத்திற்கு முந்தையது LLDF இன் பிரதான பணியானது உள்ளுராட்சி மன்றங்கள், நகர சபைகள் மற்றும் பிரதேச சபைகள் என மொத்தம் 340 எண்ணிக்கையிலான உள்ளூராட்சி அமைப்புகளின் மூலதன முதலீட்டுத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதாகுவதுடன் மேலும் இது சலுகை வட்டி விகிதத்தில் நிதி வழங்குவது.

உள்ளூர் கடன் மற்றும் மேம்பாட்டு நிதியானது(LLDF) 1916 ஆம் ஆண்டின் 22 ஆம் இலக்க உள்ளூர் கடன் மற்றும் மேம்பாட்டு கட்டளைச் சட்டத்தின் கீழ் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது.

ஆரம்ப கட்டங்களில் இந்த நிதியானது பொது பயன்பாட்டு நோக்கமுடைய எந்தவொரு உள்ளூர் அதிகார சபைக்கும் , அரச அதிகாரிகள் மற்றும் கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கும் கடன் வசதிகளை வழங்கியது.

1930 ஆம் ஆண்டின் 06 ஆம் இலக்கம் , 1931 ஆம் ஆண்டின் 25 ஆம் இலக்கம், 1938 ஆம் ஆண்டின் 43 ஆம் இலக்கம், 1942 ஆம் ஆண்டின் 21 ஆம் இலக்கம், 1949 ஆம் ஆண்டின் 29 ஆம் இலக்கம், 1974 ஆம் ஆண்டின் 9 ஆம் இலக்க சட்டம் மற்றும் 1993 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க சட்டம் ஆகிய கட்டளைச் சட்டங்களுக்கு திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. 1974 ஆம் ஆண்டின் 9 ஆம் இலக்க சட்டத்தின் கீழ் கடன் வழங்கும் நோக்குடன் உள்ளூர் தாபனங்களுக்கு மட்டும் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.
LLDF ஒரு தனியான சட்டப்பூர்வ அமைப்பாக இயங்குகிறது மற்றும் 1994 வரை இது உள்ளூராட்சித் திணைக்களம் அல்லது அமைச்சின் தனி அலகாகச் செயற்பட்டது. 1995 முதல், இந்த நிறுவனம் ஒரு சட்டப்பூர்வ அமைப்பாக மட்டுமே செயற்படத் தொடங்கியது.
LLDF ஆனது ADB நிதியுதவியுடன் கூடிய நகர அபிவிருத்தி குறைந்த வருமான வீட்டுத் திட்டத்திலிருந்து (UDLIHP) 2270 மில்லியனையும், உள்ளூராட்சி உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுத் திட்டத்திலிருந்து (LGIIP) 4500 மில்லியனையும் மீளப்பெறுவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

நோக்கு

பிரதேச அளவிலான உட்கட்டமைப்பு நிதியுதவிக்கான முன்னணி நிதி நிறுவனமாக இருக்க வேண்டும்

பணிக்கூற்று

அடிப்படை உட்கட்டமைப்பு சேவைகளுக்கு நீண்ட கால நிதியுதவியை வழங்கும் ஒரு தன்னாட்சி மற்றும் நிலையான நிதி நிறுவனமாக மாறுதல், மற்றும் நாட்டின் சமூக மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு பங்களித்தல்.

குறிக்கோள்

உள்ளூராட்சி அமைப்பினால் பெற்றுக்கொள்வதற்கு சட்டத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட எந்தவொரு பொதுப் பயன்பாட்டுப் பணிக்காகவும் நாட்டில் உள்ள எந்தவொரு உள்ளூராட்சி அமைப்புக்கும் சலுகை வட்டி விகிதத்தில் கடன் தேவைகளை வழங்குதல் (கடன் வழங்குவது உள்ளூராட்சி அமைப்புகளுக்கு மட்டுமே)

நிதி

2009 ஆம் ஆண்டு வரை சலுகை வட்டி விகிதத்தில் நீண்ட கால கடன் வடிவில் திறைசேரியால் நிதி வழங்கப்பட்டது. ADB கடன் (இல. 1632 SRI (SF)) மற்றும் ADB கடன் (இல. 2201 SRI (SF)) ஆகியவற்றின் கீழ் அறவிடப்பட்ட கடன்களின் ஆரம்பத்துடன் கடன்களை வழங்குவதற்கான நோக்கத்திற்காக நிதிகள் கைமாறும் வசதிகளைக் கொண்டுள்ளன.

எங்கள் பங்காளர்கள்